Privacybeleid

All-In Carwash Echt BV, gevestigd aan de Loperweg 1 6101 AE Echt Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Loperweg 1 6101 AE Echt Nederland 0475 741389 info@allincarwash.com www.allincarwash.com
Persoonsgegevens die wij verwerken

All-In Carwash Echt BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Betaalgegevens
 • Kenteken
 • Ten aanzien van sollicitanten: naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, sollicitatiebrieven, curriculum vitae en opleidingshistorie
 • Ten aanzien van werknemers: hun persoonsgegevens
 • Beeldopname
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

All-In Carwash Echt BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten of hieruit voortvloeiend
 • Voor een goede beoordeling van sollicitanten/kandidaten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Ten aanzien van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van administratie alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • Beveiligen van personen, goederen en controle voertuigen
Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking kan gelegen zijn in:

 • Door u gegeven toestemming
 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Taak van algemeen belang
 • Behartiging van gerechtsvaardigde belangen van All-In Carwash Echt BV of van een derde
Geautomatiseerde besluitvorming

All-In Carwash Echt BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van All-In Carwash Echt BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All-In Carwash Echt BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

All-In Carwash Echt BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • U uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking
 • Wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken
 • Zulks noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • Deze worden verstrekt aan derden/externe partners van All-In Carwash Echt BV in het kader van noodzakelijke gegevensverwerking bij uitbesteding werkzaamheden, waaronder ICT Leveranciers en Websitebeheerder.

De verwerking zal geschieden op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

All-In Carwash Echt BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All-In Carwash Echt BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allincarwash.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All-In Carwash Echt BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@allincarwash.com

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van All-In Carwash Echt BV, www.allincarwash.com