Algemene Voorwaarden

All-In Carwash B.V. (Kamer van Koophandel: 65069544), hierna te noemen All-In Carwash, verleent u hierbij toegang tot allincarwash.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

All-In Carwash behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

All-In Carwash spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van All-In Carwash

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan All-In Carwash nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij All-In Carwash en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van All-In Carwash, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Op al onze diensten zijn de BOVAG algemene voorwaarden van toepassing.
All-In Carwash B.V.  accepteert verantwoordelijkheid voor standaard uitrusting in goede staat.

  • Klanten zijn ZELF verantwoordelijk voor spiegels, antennes, ruitenwissers, mistlampen, spoilers accessoires en modificaties.
  • U dient ZELF uw antenne(s) en ander uitstekende voorwerpen in te schuiven, in te klappen of te verwijderen. Ook telefoonantennes.
  • Wassen van voertuigen met bestickering en/of wrapping (folie) geschiedt altijd op eigen risico!
  • Bij vragen of twijfel over de geschiktheid van uw voertuig raadpleeg onze medewerkers.
  • Niet zichtbare schade of een verborgen gebrek aan je auto kan wèl zichtbaar worden na gebruik van wasstraat omdat de auto dan geheel schoon is.
Algemene Voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven

drukversie: maart 2012 Algemeen De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het (vracht) autowasbedrijf schriftelijk bevestigd. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: – (vracht)autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. – cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het (vracht)autowasbedrijf. 1. Uitleg gebruik Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de (vracht)autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan. 2. Instructies Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het (vracht) autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven. 3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de (vracht)autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen: – het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het (vracht)autowasbedrijf is aangegeven dat de (vracht)autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. – de op de (vracht)autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet worden overschreden. (Mocht in voorkomend geval op een vrachtautowasinstallatie de geschikte afmeting ontbreken, dan geldt dat de wettelijke maximale hoogte van de truck niet mag worden overschreden.) – het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de (vracht) autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het (vracht)autowasbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het (vracht)autowasbedrijf te melden. 4. Wasresultaat Bij extreme vervuiling is het (vracht) autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd. 5. Klachten In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het (vracht)autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het (vracht)autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het (vracht)autowasbedrijf te kiezen programma. 6. Schade Het (vracht)autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het (vracht)autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is (vracht)autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het (vracht)autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf. Indien cliënt van mening is dat het (vracht)autowasbedrijf aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot het (vracht) autowasbedrijf te hebben gericht) -desgewenst- tot het secretariaat van BOVAG autowasbedrijven wenden (p/a Postbus 1100, 3980 DC Bunnik), met het verzoek om een lijst te overleggen met schade experts die zich over de kwestie kunnen buigen. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan een der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van het (vracht) autowasbedrijf. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er -wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van het (vracht) autowasbedrijf te vragen. 7. Weigeren van klanten Het (vracht)autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat. 8. Persoonsgegevens De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het (vracht)autowasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het (vracht) autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele wasinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij (vracht) autowasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd. 9. De betaling – De schulden van cliënt aan het autowasbedrijf zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het autowasbedrijf aangegeven bankof girorekening op het tijdstip van levering. – Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is het autowasbedrijf gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door het autowasbedrijf uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van cliënt tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in. – Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. Cliënt is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door het autowasbedrijf is aangemaand om te betalen. – Indien cliënt na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is het autowasbedrijf gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die het autowasbedrijf in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt. Algemene Voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven